Ochrana oznamovatelů a provoz vnitřního oznamovacího systému

Na základě zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen ZOO) je společnost V-SPED s.r.o. se sídlem Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3 povinna zavést vnitřní oznamovací systém pro oznámení protiprávního jednání a ochranu oznamovatelů.
Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní nebo jiné obdobné činnosti.

Oznámení by mělo mít znaky trestného činu; přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000Kč; porušení zákona o ochraně oznamovatelů nebo porušení jiného právního předpisu nebo předpis Evropské unie v oblasti:

 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie2), nebo
 • fungování vnitřního trhu3) včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Firma V-SPED s.r.o. pro tyto účely zřídila vnitřní oznamovací systém k podávání oznámení.

Oznámení je přijímáno v následujících formách:

 • písemně prostřednictvím emailové adresy: whistleblowing@vsped.cz
 • písemně na adresu V-SPED s.r.o. – adresa provozovny v Otrokovicích – V-SPED s.r.o.; Smetanova 1929; 765 02 Otrokovice (obálka musí být označena slovy WHISTLEBLOWING – k rukám příslušné osoby)

Příslušnou  osobou, která přijímá, prošetřuje a navrhuje opatření k nápravě zjištěného protiprávního jednání je Mgr. Lenka Knotková, kontaktní údaje jsou shodné s odstavcem výše.

O přijatých oznámeních se vede elektronická evidence, do které má přístup pouze příslušná osoba. V oznámení je třeba uvést jméno a příjmení oznamovatele, datum narození a kontaktní údaje, popis případu se všemi podstatnými informacemi a je-li to možné, připojit podklady dokládající uvedená tvrzení tak, aby bylo možné důvodnost oznámení řádně posoudit.

Oznámení lze podat zcela anonymně, takováto forma podání má ovšem i své nevýhody v podobě omezené ochrany oznamovatele před odvetnými opatřeními nebo nemožností vyzvat oznamovatele k dalšímu objasnění skutečností uvedených v oznámení či k poskytnutí dodatečných informací.

Oznamovatel bude ve lhůtě 7dnů vyrozuměn o přijetí oznámení. V případě, že je oznámení podáváno tzv. „na etapy“ (např. kvůli rozsáhlému důkaznímu materiálů) a příslušná osoba je s takovým postupem oznamovatele od počátku srozuměna, lhůta pro potvrzení přijetí oznámení respektive lhůta pro jeho vyřízení začíná plynout až od okamžiku, kdy je oznámení skutečně podáno, tedy podáno v kompletním rozsahu.

Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledku do 30dnů od přijetí oznámení. Ve výjimečných případech je možné tuto lhůtu nejvýše dvakrát prodloužit, o čem je nutné oznamovatele předem písemně informovat.

Upozorňujeme, že v případě, že osoba záměrně oznámí nepravdivé protiprávní jednání, naplňuje znaky přestupku, za který hrozí pokuta až 50 000 Kč.

Oznamovatel může učinit oznámení i prostřednictvím externího oznamovacího systému, který zřídilo Ministerstvo spravedlnosti. Oznámení lze učinit zde. Podání oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému není podmíněno podáním oznámení prostřednictvím interního oznamovacího systému.